Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης της γέφυρας του ποταμού Κομψάτου, η οποία είχε καταρρεύσει τον Σεπτέμβριο του 2017. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό 119.936,02 ευρώ, με ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Τοπογραφική μελέτη 16 5.914,52 ευρώ
Υδραυλική μελέτη 13 3.277,70 ευρώ
Γεωτεχνική μελέτη και αξιολόγηση 21 15.413,85 ευρώ
Στατική μελέτη 8 49.875,95 ευρώ
Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.   1.139,57 ευρώ
Τεύχη Δημοπράτησης   1.465,46 ευρώ
Σύνολο 77.087,05 ευρώ
Απρόβλεπτα 15% 11.563,06 ευρώ
Σύνολο 88.650,11 ευρώ
Ερευνητικές Εργασίες 8.072,49 ευρώ
Σύνολο 96.722,60 ευρώ
Φ.Π.Α. 24% 23.213,42 ευρώ
Τελικό Σύνολο 119.936,02 ευρώ

 

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να ολοκληρώσει το μελετητικό αντικείμενο εντός 150 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού.