Θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας, διάρκειας ενός έτους, και δυνατότητα ανανέωσης

Ο Δήμος Ιάσμου θα προχωρήσει στην πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2022» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ».

Οι θέσεις προς κάλυψη στο Κέντρο Κοινότητας Ιάσμου είναι:

α) μία θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, και

β) μία θέση ΠΕ Ψυχολόγων

Εντοπιότητα

Για τις ανωτέρω θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Ροδόπης.

Διάρκεια συμβάσεων

Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας που θα υπογραφούν ορίζεται σε ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από τον Δήμαρχο Ιάσμου, κ. Ισμέτ Καδή, την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ