Την επιτυχία του θεσμού των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, τόσο όσον αφορά την κατάρτιση των αποφοίτων όσο και αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, καταδεικνύει πανελλαδική έρευνα της εταιρείας ΕΕΟ Group που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού και παρουσιάστηκε σε ειδική ημερίδα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η οποία αναφέρεται στα έτη 2012, 2013 και 2014:

– Ηλικία φοίτησης: Το 68% των αποφοίτων έχουν εγγραφεί μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους, αφού δηλαδή ολοκληρώσουν σπουδές σε άλλο εκπαιδευτικό σύστημα.

– Πρακτική άσκηση: Το 80% των αποφοίτων τοποθετήθηκε σε θέσεις πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, ενώ το 88% των πρακτικά ασκούμενων απασχολήθηκαν σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο. Οι θέσεις, δε, της πρακτικής άσκησης, ήταν τόσο στο δημόσιο (53%) όσο και στον ιδιωτικό (47%) τομέα.

– Εργασιακή κατάσταση: Το 52% των αποφοίτων είναι σήμερα άνεργοι και το 47% εργάζονται. Από τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις πρακτικής άσκησης κατά τη φοίτησή τους, το 89,7% δεν παρέμεινε στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης με το πέρας των σπουδών. Το 50% των  εργαζόμενων αποφοίτων βρήκε εργασία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (έως 6 μήνες) από την ολοκλήρωση της φοίτησης. Το 38,4% των εργαζομένων αποφοίτων δηλώνουν ότι το τυπικό και ουσιαστικό  προσόν που έλαβαν στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, τους βοήθησε κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Το 15,7% δήλωσε πως βοηθήθηκε και από τη Σχολή Μαθητείας στην εύρεση της τρέχουσας θέσης εργασίας του.

– Ειδικότητα: Το 39% των εργαζόμενων αποφοίτων απασχολείται στην ειδικότητά του. Περίπου το 70% απασχολείται στην ειδικότητα άνω του ενός έτους. Οι απόφοιτοι που απασχολούνται μεν αλλά όχι στην ειδικότητα τους, ανέφεραν ως αίτιο την οικονομική κρίση και την έλλειψη άδειας ασκήσεως  επαγγέλματος ή κάποιο επιπλέον προσόν το οποίο δεν παρέχεται από τις Σχολές Μαθητείας. Το 16,4% των εργαζόμενων στην ειδικότητα είναι αυτοαπασχολούμενο, ενώ το 83,6% εργάζεται με εξηρτημένη σχέση εργασίας.

-Άνεργοι: Το 50,7% εκ των άνεργων αποφοίτων, βρίσκονται πάνω από έναν χρόνο χωρίς απασχόληση. Το ποσοστό των «για μεγάλο χρονικό διάστημα» ανέργων αυξάνει αν προστεθεί και το 16,8% των αποφοίτων οι οποίοι είναι άνεργοι από 7 έως 12. Ένας στους δύο άνεργους αποφοίτους είχε εργασθεί κάποια χρονική στιγμή στο διάστημα μεταξύ της αποφοίτησής του μέχρι και τη διεξαγωγή της έρευνας (Νοέμβριος 2015). Από αυτούς το 65,2% είχε απασχοληθεί από έναν μήνα έως μισό χρόνο, ενώ ένας στους έξι απόφοιτους είχε απασχοληθεί πάνω από έναν χρόνο.

– Προτάσεις: Τρεις είναι οι δημοφιλέστερες προτάσεις ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των αποφοίτων των σχολών μαθητείας στην αγορά εργασίας: Πρώτον, η παροχή καλύτερης επαγγελματικής κατάρτισης και μεγαλύτερης εργασιακής εμπειρίας. Δεύτερον, η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του τυπικού προσόντος των σχολών Μαθητείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τρίτον, να συμπεριληφθεί η εκμάθηση ξένων γλωσσών στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής.