Με το ποσό των 60.373 ευρώ, από πόρους του ΕΣΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί το έργο «Παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων στις ακτές της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την περίοδο 2017-2023», μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, της ένταξης της σχετικής Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014-2020.

Οι έλεγχοι των υδάτων θα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου σε 56 ακτές της Περιφέρειας. Τα κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριμένων ακτών είναι:

– Η προσέλκυση σημαντικού αριθμού λουομένων.

– Το αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό προφίλ τους.

– Οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχονται.

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται με δειγματοληψίες, αναλύσεις, και οπτικές παρατηρήσεις, για την παρακολούθηση τόσο της μικροβιολογικής όσο και της  φυσικοχημικής ποιότητας του νερού, ενώ για την κάθε ακτή θα συντάσσεται «ταυτότητα υδάτων κολύμβησης».

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις ακτές, απορρέει από την ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία από το 2009 και στοχεύει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων.