Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε την απόφαση έγκρισης για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 674.782,02 ευρώ σε 22 Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την υπ’ αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.

Μεταξύ των εν λόγω Δήμων περιλαμβάνονται και οι Δήμοι Αρριανών και Μαρώνειας-Σαπών Ροδόπης, στους οποίους θα χορηγηθούν 1.760 ευρώ και 38.151 ευρώ αντιστοίχως, για κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών δημοτών τους, που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 17ης Δεκεμβρίου 2017.

Τα ποσά θα αποδοθούν στους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.