Ανακοίνωση Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών:

«Πληροφορηθήκαμε ότι πολλοί, άσχετοι με το επάγγελμα και την επιστήμη του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, και με αφορμή τις δηλώσεις καλλιέργειας αγροτών, εκμεταλλεύονται την καλοπιστία των συμπολιτών μας και αποσπούν από αυτούς χρηματικά ποσά για να τους υπολογίσουν τις συντεταγμένες των κορυφών των καλλιεργειών τους ώστε να τις δηλώσουν σωστά ως προς το εμβαδόν και τη θέση, λέγοντάς τους μάλιστα ότι θα τους παραδώσουν τοπογραφικό διάγραμμα.

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και την Πολιτεία, ότι:

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα είναι ένας χάρτης ενταγμένος στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 ή σε άλλο Εθνικό σύστημα, όπως το HEPOS, που απεικονίζει υπό σμίκρυνση τη μορφή και τη θέση στον χώρο μιας ιδιοκτησίας με πολύ υψηλή ακρίβεια, και περιλαμβάνει:

α. τα όρια της ιδιοκτησίας.

β. τα επικείμενα.

γ. τους όμορους ιδιοκτήτες.

δ. την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

ε. τη δήλωση μηχανικού για την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του γεωτεμαχίου.

ζ. το ακριβές εμβαδόν του γεωτεμαχίου.

στ. τις συντεταγμένες των κορυφών του γεωτεμαχίου.

η. τις ισοϋψείς καμπύλες.

Κατά περίπτωση, και αναλόγως τη χρήση του διαγράμματος, μπορεί να αναγράφονται και άλλα στοιχεία, και κυρίως να βεβαιώνονται από τον Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.

  1. Προκειμένου οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, και να επιτύχουν την ακρίβεια η οποία κατά περίσταση απαιτείται, έχουν επενδύσει σε τεχνογνωσία και σε ειδικά επιστημονικά όργανα, όπως οι γεωδαιτικοί σταθμοί και τα GPS, με κόστος δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η τεχνολογία των GPS είναι ευρέως γνωστή και διαδεδομένη, και βρίσκεται ενσωματωμένη σε πολλές συσκευές καθημερινής χρήσης. Οι συσκευές αυτές βοηθούν μεν στον εντοπισμό της θέσης μας, αλλά δίδουν χαμηλή ακρίβεια και είναι ακατάλληλες για χαρτογραφικές εφαρμογές. Η ακρίβεια που προσφέρουν είναι της τάξης των δέκα μέτρων. Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν, ότι αν σε ένα κτήμα κάνουμε λάθος δέκα μέτρα σε κάθε κορυφή του, το αποτέλεσμα που θα προκύψει για το σχήμα και το εμβαδόν του θα είναι τελείως λάθος. Συνακόλουθα, θα δηλωθεί λάθος η καλλιεργούμενη επιφάνεια, και πιθανότατα θα υπάρξει επικάλυψη με τις όμορες καλλιέργειες.
  1. Οι επαγγελματίες Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, υπογράφουν τα σχέδια και τα διαγράμματα που παραδίδουν, αναλαμβάνοντας τη νομική ευθύνη που προκύπτει από τυχόν λάθη και παραλείψεις. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και να αποδίδουν τον αναλογούντα φόρο».