ΝΕΡΟΟ Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης, έχοντας υπόψη:

 1. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης».
 3. Την Υγειονομική Διάταξη με αριθμό ΥΜ 5673/4-12-1957 (Φ.Ε.Κ 5/τ.β/9-1-1958) «Περί απολυμάνσεως των υδάτων των υδρεύσεων».
 4. Την αρίθ. Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892Β/11-7-01) περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1988 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/26-4-07 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 5. Τη με αρ. πρ. 6020/05-09-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη για τον «Περιορισμό χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς Αγριάνης & Κορύμβου, στις Τοπικές Κοινότητες Πρωτοκκλησίου, Μαυροκκλησίου, και Κυριακής καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου, της Δ.Ε Ορφέα του Δήμου Σουφλίου της Π.Ε Έβρου».
 6. Το με αρ. πρ. 6001/09-09-2014 έγγραφο του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Έβρου, με το οποίο δόθηκαν στο Δήμο Σουφλίου «Οδηγίες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
 7. Την από 16/09/2014 δειγματοληψία νερού που πραγματοποίησαν υπάλληλοι του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Έβρου, από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών.
 8. Το με αρ. πρ. 2888/23-09-2014 έγγραφο του Περιφερειακού Εργαστήριου Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) – Α.Μ.Θ, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία, τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
 9. Το με αρ, πρ. 6480/30-09-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας , με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στο Δήμο Σουφλίου τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει παρουσία ολικών κολοβακτηριοειδών και εντεροκόκκων σε ένα από τα δύο δείγματα που λήφθηκαν από το δίκτυο ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Πρωτοκκλησίου, ενώ στα υπόλοιπα δείγματα οι τιμές βρέθηκαν εντός των ορίων.
 10. Την από 22-09-2014 δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι. του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Έβρου, από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών.
 11. Το με αρ. πρ. 2897/30-09-2014 έγγραφο του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) – Α.Μ.Θ, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν, στην υπηρεσία, τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
 12. Το με αρ, πρ. 6509/01-10-2014 έγγραφο του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Έβρου , με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στο Δήμο Σουφλίου τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι σε όλα τα δείγματα οι τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων και του υπολειμματικού χλωρίου, βρέθηκαν εντός των ορίων.
 13. Το με αρ. πρ. 16139/30-09-2014 έγγραφο του Δήμου Σουφλίου, που αναφέρεται στις ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και οι οποίες κρίνονται ικανοποιητικές και επαρκείς
 14. Τα αποτελέσματα σε ότι αφορά τη λειτουργία και τη ρύθμιση του συστήματος χλωρίωσης, με αποτέλεσμα στο σύνολο σχεδόν των οικισμών να λειτουργεί ικανοποιητικά.
 15. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

 

Αποφάσισε:

 

 1. την άρση σχετικής Απόφασης και την ελέυθερη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Αγριάνης & Κορύμβου, των Τοπικών Κοινοτήτων Πρωτοκκλησίου, Μαυροκκλησίου, και Κυριακής καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας Μικρού Δερείου, της Δ.Ε Ορφέα του Δήμου Σουφλίου της Π.Ε Έβρου, για όλες τις χρήσεις .
 2. Ο Δήμος Σουφλίου, σαν υπεύθυνος, οφείλει :
  • να λαμβάνει συνεχώς τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού και να ενημερώνει τους κατοίκους για την ποιότητά του και για κάθε αλλαγή η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους.
  • να ελέγχει το σύστημα χλωρίωσης του νερού, πραγματοποιώντας μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι τιμές που προβλέπονται, ήτοι το ποσό του εισαγομένου χλωρίου  να είναι τόσο ώστε να παρέχει υπόλειμμα χλωρίου στα ακρότατα σημεία υδρεύσεως τουλάχιστον 0,2  mg/l
  • να ελέγχει το σύστημα ύδρευσης συνολικά για τη διαπίστωση τυχόν φθορών ,βλαβών και ελλείψεων και να φροντίζει για την άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση , όπου επιβάλλεται
  • να προβαίνει στην παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, πραγματοποιώντας και δειγματοληψίες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τους όρους και τη συχνότητα που προβλέπονται, αποστέλλοντας στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.