ΤΕΚΟ Συνήγορος του Πολίτη, δεχόμενος καταγγελίες από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς δεν είχαν δικαίωμα λήψης αδείας ανατροφής τέκνου όπως οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, απευθύνθηκε από το 2010 στο Υπουργείο Παιδείας, επισημαίνοντας το ελλιπές πλαίσιο για τη χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου στους μη μόνιμους γονείς εκπαιδευτικούς.

Με τα άρθρα 48-54 του ν. 4075/2012, ενσωματώθηκε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/18 για τη γονική άδεια, που προβλέπει γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών  για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, η οποία αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα. Ο νόμος απαγορεύει κάθε δυσμενή μεταχείριση εργαζόμενου που γίνεται λόγω λήψης της εν λόγω αδείας, ο δε χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω της γονικής άδειας αυτής,  λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Οι διατάξεις του εν λόγω νόμου εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, που απασχολούνται στον ιδιωτικό, τον δημόσιο τομέα, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

synigoros tou politiΑνταποκρινόμενο στις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε στις 05.05.2014 την εγκύκλιο (Φ.351.5/43/67822/Δ1/05.05.2014, ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) με την οποία ρυθμίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής των διευκολύνσεων του νόμου για το σύνολο των γονέων εκπαιδευτικών, μόνιμων και συμβασιούχων.